Cardiovascular Research
Oxford University Press
image
Circular RNA circRNA_000203 aggravates cardiac hypertrophy via suppressing miR-26b-5p and miR-140-3p binding to Gata4
Volume: 116, Issue: 7
DOI 10.1093/cvr/cvz215
  •       
https://www.researchpad.co/tools/openurl?pubtype=article&doi=10.1093/cvr/cvz215&title=Circular RNA circRNA_000203 aggravates cardiac hypertrophy via suppressing miR-26b-5p and miR-140-3p binding to Gata4&author=Hui Li,Jin-Dong Xu,Xian-Hong Fang,Jie-Ning Zhu,Jing Yang,Rong Pan,Shu-Jing Yuan,Ni Zeng,Zhen-Zhen Yang,Hui Yang,Xi-Pei Wang,Jin-Zhu Duan,Sheng Wang,Jian-Fang Luo,Shu-Lin Wu,Zhi-Xin Shan,&keyword=Circular RNA,Cardiac hypertrophy,CircRNA_000203,MicroRNA-26b-5p,MicroRNA-140-3p,&subject=ORIGINAL ARTICLES,Cardiac Remodelling and Heart Failure,